Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych

Zgodnie z Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej Nr XIV/124/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 września 2015 r.,
w § 2 w ust. 1 w pkt 2 /Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: / – ulgi samorządowe, gminne
po lit. „w” dodaje się lit. „y” w brzmieniu:
uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański –na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
oraz w § 2 ust. 2 pkt 2 /Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:/ – ulgi samorządowe
lit b zmienia się jego treść i nadaje się następujące nowe brzmienie:
uczniowie szkół podstawowych, którzy nie mieszkają w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański, zawodowych, średnich i szkół policealnych do ukończenia 24 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

XII_127_2019

 Uchwała Nr XIV_124_2015