Menu Zamknij

Przejazdy bezpłatne i ulgowe

Bezpłatne przejazdy:

Ulgi ustawowe:

  • senatorowie i posłowie – na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie książeczki inwalidy wojennego, oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do (dawna I grupy inwalidztwa, obecnie znaczny stopień niepełnosprawności, niezdolność do samodzielnej egzystencji),

2) ulgi samorządowe, gminne;
a) radni Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański – na podstawie ważnej legitymacji,
b) kombatanci – na podstawie legitymacji lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich,
c) inwalidzi zaliczani do kategorii o znacznym stopniu niesprawności oraz towarzyszący im opiekunowie
(osoba pełnoletnia), (dawna I grupa inwalidzka, obecnie znaczny stopień niepełnosprawności,
niezdolność do samodzielnej egzystencji) – na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej do spraw
inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji,
d) ociemniali i towarzyszący im przewodnicy (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik) na
podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wzroku o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, określony kodem 04-O,
e) inwalidzi słuchu na podstawie dokumentu stwierdzającego zaburzenia głosu, mowy i chorób słuchu
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określone kodem 03-L,
f) osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie dowodu tożsamości,
g) dzieci w wieku do lat 4 (ulga dotyczy również wózka dziecięcego w którym przewożone jest dziecko) –
na podstawie oświadczenia opiekuna o wieku dziecka,
h) uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają w granicach administracyjnych miasta Starogard
Gdański – na podstawie starogardzkiej karty bezpłatnego przejazdu i ważnej legitymacji szkolnej,
i) uczniowie szkół specjalnych oraz towarzyszący im opiekunowie – na podstawie ważnej legitymacji
szkolnej,
j) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością – do ukończenia 16 roku życia, na
podstawie zaświadczenia lekarskiego, uprawniającego do zasiłku pielęgnacyjnego w wieku powyżej
16 lat do czasu ukończenia nauki, jeżeli niepełnosprawność jest stopnia znacznego, umiarkowanego lub
lekkiego – na podstawie legitymacji wydanej przez Zespół d/s. Orzekania o Niepełnosprawności,
k) dzieci oraz młodzież w wieku do lat 18, nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub
niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekunowie – na podstawie zaświadczenia stwierdzającego
niepełnosprawność wydanego przez Zespół d/s. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem
stwierdzającym wiek,
l) zasłużony honorowy dawca krwi I-ego stopnia lub II –ego stopnia, na podstawie imiennej legitymacji
zasłużonego honorowego dawcy krwi wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, okazywanej wraz
z dokumentem tożsamości,
m) osoby będące zasłużonymi dawcami przeszczepu i dawcy przeszczepu na podstawie stosownego
dokumentu potwierdzającego fakt bycia dawcą wraz z ważnym dokumentem tożsamości,
n) umundurowani funkcjonariusze z obszaru objętego odpowiedzialnością Komendy Powiatowej Policji
w Starogardzie Gdańskim i strażnicy Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim,
o) pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim oraz członkowie ich rodzin
(współmałżonek, dzieci do czasu ukończenia nauki nie dłużej jak do 24 roku życia) – na podstawie biletu
wolnej jazdy wydanego przez MZK Starogard Gdański,
p) członkowie Związku Byłych Więźniów Młodocianych i Żołnierzy-Górników Okresu Stalinowskiego –
na postawie ważnej legitymacji członkowskiej,
r) wdowy po byłych żołnierzach-górnikach, członkach Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników –
na postawie ważnej legitymacji członkowskiej,
s) członkowie Związku Sybiraków należących do Koła Starogard Gdański – na postawie ważnej
legitymacji członkowskiej,
t) członkowie Związku Represjonowanych Żołnierzy Batalionów Budowlanych – na postawie ważnej
legitymacji członkowskiej,
u) członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – na postawie ważnej
legitymacji członkowskiej
v) pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego – każdego roku w dniu
obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz we wszystkie poniedziałki całego roku – na
podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego pasażer jest właścicielem lub
współwłaścicielem z dokumentem tożsamości (np. prawo jazdy),
w) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r., na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych,
nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., legitymujących się decyzją
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
x) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r., na skutek represji
politycznych, legitymujących się decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych,

Skip to content