Menu Zamknij

Przejazdy bezpłatne i ulgowe

Przejazdy bezpłatne

Ulgi ustawowe:

 • senatorowie i posłowie – na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie książeczki inwalidy wojennego, oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do (dawna I grupy inwalidztwa, obecnie znaczny stopień niepełnosprawności, niezdolność do samodzielnej egzystencji),

Ulgi samorządowe (gminne):

 1. radni Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański – na podstawie ważnej legitymacji,
 2. kombatanci – na podstawie legitymacji lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich,
 3. inwalidzi zaliczani do kategorii o znacznym stopniu niesprawności oraz towarzyszący im opiekunowie (osoba pełnoletnia), (dawna I grupa inwalidzka, obecnie znaczny stopień niepełnosprawności, niezdolność do samodzielnej egzystencji) – na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 4. ociemniali i towarzyszący im przewodnicy (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik) na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wzroku o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, określony kodem 04-O,
 5. inwalidzi słuchu na podstawie dokumentu stwierdzającego zaburzenia głosu, mowy i chorób słuchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określone kodem 03-L,
 6. osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie dowodu tożsamości,
 7. dzieci w wieku do lat 4 (ulga dotyczy również wózka dziecięcego w którym przewożone jest dziecko) – na podstawie oświadczenia opiekuna o wieku dziecka,
 8. uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański – na podstawie starogardzkiej karty bezpłatnego przejazdu i ważnej legitymacji szkolnej,
 9. uczniowie szkół specjalnych oraz towarzyszący im opiekunowie – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
 10. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością – do ukończenia 16 roku życia, na podstawie zaświadczenia lekarskiego, uprawniającego do zasiłku pielęgnacyjnego w wieku powyżej 16 lat do czasu ukończenia nauki, jeżeli niepełnosprawność jest stopnia znacznego, umiarkowanego lub lekkiego – na podstawie legitymacji wydanej przez Zespół d/s. Orzekania o Niepełnosprawności,
 11. dzieci oraz młodzież w wieku do lat 18, nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekunowie – na podstawie zaświadczenia stwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez Zespół d/s. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym wiek,
 12. zasłużony honorowy dawca krwi I-ego stopnia lub II –ego stopnia, na podstawie imiennej legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, okazywanej wraz z dokumentem tożsamości,
 13. osoby będące zasłużonymi dawcami przeszczepu i dawcy przeszczepu na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego fakt bycia dawcą wraz z ważnym dokumentem tożsamości,
 14. umundurowani funkcjonariusze z obszaru objętego odpowiedzialnością Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim i strażnicy Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim,
 15. pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim oraz członkowie ich rodzin (współmałżonek, dzieci do czasu ukończenia nauki nie dłużej jak do 24 roku życia) – na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez MZK Starogard Gdański,
 16. członkowie Związku Byłych Więźniów Młodocianych i Żołnierzy-Górników Okresu Stalinowskiego – na postawie ważnej legitymacji członkowskiej,
 17. wdowy po byłych żołnierzach-górnikach, członkach Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników – na postawie ważnej legitymacji członkowskiej,
 18. członkowie Związku Sybiraków należących do Koła Starogard Gdański – na postawie ważnej legitymacji członkowskiej,
 19. członkowie Związku Represjonowanych Żołnierzy Batalionów Budowlanych – na postawie ważnej legitymacji członkowskiej,
 20. członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – na postawie ważnej legitymacji członkowskiej
 21. pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego – każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz we wszystkie poniedziałki całego roku – na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego pasażer jest właścicielem lub współwłaścicielem z dokumentem tożsamości (np. prawo jazdy),
 22. osoby, które świadczyły pracę po 1956 r., na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., legitymujących się decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 23. osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r., na skutek represji politycznych, legitymujących się decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Przejazdy ulgowe

Ulgi ustawowe:

 • studenci szkół wyższych i wyższych zawodowych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

Ulgi samorządowe (gminne):

 1. dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie oświadczenia opiekuna o wieku dziecka,
 2. uczniowie szkół podstawowych, którzy nie mieszkają w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański, zawodowych, średnich i szkół policealnych do ukończenia 24 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
 3. emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują dodatki rodzinne – na podstawie ważnej legitymacji, (lub dokumentu uprawniającego do otrzymywania świadczenia), wydanego przez organ uprawniony do przyznawania emerytur lub rent i dowodu osobistego,
 4. młodzież dotknięta inwalidztwem oraz młodzież niepełnosprawna w wieku od 18 do 30 lat – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d/s. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości,
 5. osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności – na podstawie legitymacji wydanej przez Zespół d/s. Orzekania o Niepełnosprawności,
 6. osoby objęte Programem, o którym mowa w Uchwale Nr LVIII/548/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny” zamieszkałe na terenie Gminy Miejski Starogard Gdański, otrzymują dodatkowo ulgę 50% w stosunku do obowiązującej ceny przy zakupie biletu okresowego sieciowego (ważnego na wszystkie linie obsługiwane przez MZK Starogard Gdański) o nieograniczonej liczbie przejazdów – na podstawie karty z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka)”.

Podstawa prawna:
Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański numer LI/620/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

Skip to content