Menu Zamknij

Parking SCK / Parking Rynek

Cennik opłat parkingów płatnych niestrzeżonych
przed budynkiem Starogardzkiego Centrum Kultury i na terenie „Parku Nowe Oblicze”

1. Pierwsze 30 min bezpłatnie.
2. Każda rozpoczęta godzina parkowania pojazdu samochodowego do 3,5 t – 2,00 zł.
3. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój lub za przekroczenie opłaconego czasu postoju (sposób uiszczenia podany w raporcie – wezwaniu):
– płatność do 3 dni – 30,00 zł,
– płatność powyżej 3 dni – 100,00 zł.
4. Emeryci i renciści uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z parkingu bez ograniczenia czasowego. Warunkiem jest pobranie darmowego biletu z parkometru. Instrukcja poboru takiego biletu, znajduje się na parkometrze.
5. Warunkiem skorzystania z ulgi przewidzianej w ust. 4 jest okazanie przez kierującego pojazdem
dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień emerytalnych lub rentowych (legitymacja lub
stosowne zaświadczenie).

Opłata abonamentowa

ogólnodostępna:

  • za 1 miesiąc – 100 zł
  • za 6 miesięcy – 400 zł
  • za 12 miesięcy – 800 zł

dla emerytów i rencistów parkujących w tej strefie:

  • za 1 miesiąc – 50 zł
  • za 6 miesięcy – 200 zł
  • za 12 miesięcy – 400 zł

Wykup abonamentu nie gwarantuje stałego miejsca parkingowego w SPP.

UCHWAŁA NR XVI1872019

UCHWAŁA LIV_641_2022

Cennik opłat parkingów płatnych niestrzeżonych
przed budynkiem Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim


1.1 Wysokość stawek opłaty jednorazowej za parkowanie pojazdu samochodowego do 3,5 t wynosi:
1) za pół godziny – 1,50 zł (opłata łączna – 1,50 zł);
2) za pierwszą godzinę – 3,00 zł (opłata łączna – 3,00 zł);
3) za drugą godzinę – 3,00 zł (opłata łączna – 6,00 zł);
4) za trzecią godzinę – 3,00 zł (opłata łączna – 9,00 zł);
5) za każdą kolejną godzinę – 3,00 zł.
2. Wysokość opłaty należnej za parkowanie obliczana jest według stawki określonej w ust.1 pkt 1-5,
przy czym każdą rozpoczętą godzinę parkowania traktuje się jako pełną, chyba że opłata obliczana
jest i pobierana przy użyciu urządzeń elektronicznych umożliwiających naliczanie jej proporcjonalnie
do czasu trwania parkowania.
3. Minimalna opłata wynosi 1,50 zł.
4. Opłata dla emerytów i rencistów wynosi 50% opłaty jednorazowej w zaokrągleniu w górę do pełnych
dziesiątek groszy. Zmiana taryfy następuje po naciśnięciu przycisku TARYFA na parkometrze.
5. Warunkiem skorzystania z ulgi przewidzianej w ust. 4 jest okazanie przez kierującego pojazdem
dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień emerytalnych lub rentowych (legitymacja lub
stosowne zaświadczenie).

Opłaty dodatkowe

Za nieopłacony postój na parkingu płatnym niestrzeżonym pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł. Opłatę dodatkową można uiścić u kontrolera SPP, w parkometrze lub dokonując przelewu na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej, w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. Uiszczenie opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni od momentu wystawienia blankietu skutkuje jej obniżeniem do kwoty 30,00 zł.

UCHWAŁA NR XVI1862019

UCHWAŁA LIV_640_2022

Skip to content