Menu Zamknij

Parking SCK / Parking Rynek

Cennik opłat parkingów płatnych niestrzeżonych
przed budynkiem Starogardzkiego Centrum Kultury i na terenie „Parku Nowe Oblicze”

1. Pierwsze 30 min bezpłatnie.
2. Każda rozpoczęta godzina parkowania pojazdu samochodowego do 3,5 t – 2,00 zł.
3. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój lub za przekroczenie opłaconego czasu postoju (sposób uiszczenia podany w raporcie – wezwaniu):
– płatność do 5 dni – 20,00 zł,
– płatność powyżej 5 dni – 50,00 zł.
4. Opłata dla emerytów i rencistów wynosi 50% opłaty jednorazowej w zaokrągleniu w górę do
pełnych dziesiątek groszy.
5. Warunkiem skorzystania z ulgi przewidzianej w ust. 4 jest okazanie przez kierującego pojazdem
dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień emerytalnych lub rentowych (legitymacja lub
stosowne zaświadczenie).

UCHWAŁA NR XVI1872019

Cennik opłat parkingów płatnych niestrzeżonych
przed budynkiem Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim


1.1 Wysokość stawek opłaty jednorazowej za parkowanie pojazdu samochodowego do 3,5 t wynosi:
1) za pół godziny – 1,50 zł (opłata łączna – 1,50 zł);
2) za pierwszą godzinę – 3,00 zł (opłata łączna – 3,00 zł);
3) za drugą godzinę – 3,00 zł (opłata łączna – 6,00 zł);
4) za trzecią godzinę – 3,00 zł (opłata łączna – 9,00 zł);
5) za każdą kolejną godzinę – 3,00 zł.
2. Wysokość opłaty należnej za parkowanie obliczana jest według stawki określonej w ust.1 pkt 1-5,
przy czym każdą rozpoczętą godzinę parkowania traktuje się jako pełną, chyba że opłata obliczana
jest i pobierana przy użyciu urządzeń elektronicznych umożliwiających naliczanie jej proporcjonalnie
do czasu trwania parkowania.
3. Minimalna opłata wynosi 1,50 zł.
4. Opłata dla emerytów i rencistów wynosi 50% opłaty jednorazowej w zaokrągleniu w górę do pełnych
dziesiątek groszy.
5. Warunkiem skorzystania z ulgi przewidzianej w ust. 4 jest okazanie przez kierującego pojazdem
dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień emerytalnych lub rentowych (legitymacja lub
stosowne zaświadczenie).

UCHWAŁA NR XVI1862019

 

Skip to content