Menu Zamknij

Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie i przeprowadzenie Kampani informacyjno-edukacyjnej

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jest przygotowanie
i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej

dotyczącej kształtowania proekologicznych i bezpiecznych zachowań w zakresie starogardzkiej komunikacji miejskiej i korzystania z transportu publicznego w Starogardzie Gdańskim.

siwz_mzk_starogard

ogloszenie

oferta

Oświadzcenie_1

Oświadczenie_2

Na podstawie art.38 ust 2  ustawy Prawa zamówień publicznych, udzielamy odpowiedzi na zadane  poniżej pytania przez wykonawców.

Pytanie

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji o wysokości budżetu przeznaczonego na powyższą kampanię.

Odp;

–          na postawie art. 86 ust. 3 „ Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie;

Czy została ustalona, jeżeli tak to jaka, maksymalna wartość zamówienia ?

 Odp;

–          na postawie art. 86 ust. 3 „ Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie;

W związku z ogłoszeniem nr 426922 – 2010 z dnia 31.12.2010, o przetargu nieograniczonym na kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwracamy się prośbą o wyjaśnienie dotyczące SWIZ, w związku z zaistniałą w SWIZ nieścisłością.

W SWIZ, w dziale – szczegółowy opis obowiązkowych elementów wchodzących w skład Kampanii, w punkcie d) materiały szkoleniowo-promocyjne, w pierwszym jego akapicie na stronie 6, Zamawiający podał: „WYKONAWCA opracuje i wydrukuje w liczbie l 000 szt. kolorową broszurkę promocyjno-instruktażową dla dzieci, zawierającą minimum 4 strony w formacie A4 (lub równoważnie – dowolną liczbę stron w innym formacie, finalnie składającą się na format A2)”.

Naszym zdaniem, 4 strony A4 składają się finalnie na format A2, bowiem l kartka A4, zawierająca dwie strony, składa się na 4 strony formatu A3, natomiast na format A2 składa się składa się po falcowaniu na 8 stron A4.

Odp;

–          Zamawiający miał na myśli cztery strony A4, a nie cztery kartki A4 – zapis jest więc prawidłowy.

Pytanie;

Zamawiający przewidział zorganizowanie konkursu plastycznego. W specyfikacji brak jest informacji dotyczącej nagrodzonych prac. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie na kim będzie spoczywało wyłonienie nagrodzonych prac, a jeżeli na Wykonawcy to;

– ile prac Zamawiający zamierza nagrodzić;

– czy złożona oferta ma przewidywać koszt nagród czy Zamawiający zapewni nagrody we własnym zakresie?

Odp;

–         Zamawiający pozostawił sposób nagrodzenia uczestników Wykonawcy, w gestii Wykonawcy będzie również pozostawało określenie liczby nagrodzonych i ufundowanie nagród.

Pytanie  dotyczące szczegółowego  opisu  obowiązkowych  elementów wchodzących w  skład kampanii, podpunkt b):

•   Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie swojej osoby podczas wycieczki technicznej do bazy MZK, która będzie oprowadzała dzieci po poszczególnych stanowiskach i miejscach, które znajdują się w bazie MZK?

Odp;

–          Zamawiający przewiduje oddelegowanie swojego pracownika do pomocy Wykonawcy w oprowadzaniu dzieci, jednak jego rolą ma być zapewnienie możliwości bezpiecznego poruszania się dzieci po obiekcie, a nie prowadzenie prelekcji.

•   Jeśli nie, czy osoby wskazane przez Wykonawcę, będą miały możliwość swobodnego wejścia na teren bazy MZK oraz czy Zamawiający udostępni Wykonawcy osobę, która będzie w stanie przeszkolić osobę wyznaczoną przez Wykonawcę w zakresie obejmującym punkty wycieczki do bazy MZK?

Odp;

–          Zorganizowane grupy dzieci będą miały możliwość wejścia na teren bazy MZK, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

•   Czy Zamawiający przedstawi Wykonawcy wytyczne wycieczki oraz punkty i miejsca, które chciałby aby zostały uwzględnione w programie?

Odp;

–          Zakres merytoryczny wycieczki Zamawiający pozostawia Wykonawcy.

•   Czy zajęcia teoretyczna dla dzieci mają się odbywać w ich szkołach?

Odp;

–          Tak.

•   Jeśli tak, kto (Zamawiający czy Wykonawca) uzgadnia z dyrekcją szkół kwestie dotyczące udostępnienia sal oraz dostosowania grafiku zajęć szkolnych poszczególnych klas do planowanego szkolenia?

Odp;

–          Zamawiający zobowiąże się do uzgodnienia z dyrekcjami szkół udostępnienia sal. Nie przewiduje się natomiast dostosowywania planu zajęć szkolnych do szkoleń. Ponieważ grupy szkolonych dzieci odpowiadają liczebnością klasom, możliwe jest wykorzystanie np. godzin wychowawczych na szkolenia, bez zakłócania normalnego planu zajęć.

Pytanie dotyczące szczegółowego  opisu  obowiązkowych  elementów wchodzących w  skład kampanii, podpunkt c):

•   Czy Zamawiający będzie dysponował i udostępni osobą kompetentną, która przeprowadzi warsztaty dla młodzieży?

Odp;

–          Nie. Przedstawiciel Zamawiającego będzie uczestniczył w warsztatach co najwyżej jako obserwator.

•   Jeśli nie, to czy Zamawiający udostępni Wykonawcy osobę, która będzie w stanie przeszkolić osobę wyznaczoną przez Wykonawcę w zakresie warsztatów?

Odp;

–          Nie, sugeruje się pozyskanie osób z odpowiednim wykształceniem (ekonomika transportu pasażerskiego), z praktyką w kształtowaniu oferty przewozowej transportu miejskiego na podstawie wyników badań marketingowych. 

Pytanie  dotyczące szczegółowego  opisu  obowiązkowych  elementów  wchodzących  w  skład kampanii, podpunkt e):

•   Jaki jest termin zakończenia konkursu plastycznego?

Odp;

–          Nie jest narzucony przez Zamawiającego, pozostaje w gestii Wykonawcy, musi być jednak ustalony w taki sposób, aby możliwe było wydrukowanie plakatów do dnia 30 czerwca 2011 r. (w SIWZ błędnie podany jest rok 2010).

•   Gdzie będą nadsyłane prace – do Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odp;

–          Wybór miejsca nadsyłania prac pozostaje w gestii Wykonawcy.

•   Po której stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) jest wybór najlepszych prac?

Odp;

–          Po stronie Wykonawcy, który jednak może zaprosić Zamawiającego do oceny prac.

•   Czy Zamawiający przewiduje rzeczowe nagrody dla wyłonionych zwycięzców?

Odp;

–          Nagrodzenie laureatów konkursu i dobór nagród pozostaje w gestii Wykonawcy.

•   Jeśli tak, jakie mają to być nagrody?

Odp;

–          jw.

Pytanie dotyczące szczegółowego  opisu  obowiązkowych  elementów wchodzących w  skład kampanii, podpunkt f):

•   Co Zamawiający ma na myśli pisząc „Wykonawca pomoże Zamawiającemu w realizacji promocji starogardzkiej komunikacji miejskiej”?

Odp;

–          Przedsięwzięcie pn. Dzień Otwarty w MZK będzie realizowane wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. Od Wykonawcy oczekuje się przygotowania koncepcji przedsięwzięcia i uczestnictwa w promocji, np. poprzez pracę osób zajmujących się wcześniej prowadzeniem zajęć dla dzieci. 

•   W jakim stopniu Wykonawca ma być zaangażowany w realizację elementów promocji?

Odp;

–          Będzie to wynikać z koncepcji promocji, którą opracuje Wykonawca.

 •   Jakie atrakcje Zamawiający przewiduje podczas dnia otwartego w MZK i w jakim stopniu Wykonawca ma być za nie odpowiedzialny?

Odp;

–          Zapewnienie atrakcyjności przedsięwzięcia pozostaje w sferze Wykonawcy, który zobowiązany jest opracować koncepcję Dnia Otwartego.

Pytanie;

W SIWZ (Szczegółowy opis obowiązkowych elementów wchodzących w skład kampanii, pkt a) piszecie Państwo, że „program informacyjno-edukacyjny zostanie przeprowadzony w semestrze letnim roku szkolnego 2010/2011 i będzie trwać od 15 lutego do 29 kwietnia 2011 r. – w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych”. Czy to oznacza, że wymagacie Państwo rozpoczęcia zajęć 15 lutego, czy szkolenia personelu – jak mamy interpretować ustalony przez Państwa termin początkowy? Przygotowanie programu – opracowanie merytoryczne, produkcja materiałów drukowanych, szkolenia
i inne wymagają czasu – stąd nasze wątpliwości.

Odp;

–          Prowadzenie zajęć przewidziane jest w drugim semestrze roku szkolnego 2010/11. Od Wykonawcy zależy szczegółowy dobór dat zajęć, nie jest przez Zamawiającego narzucony, muszą się one jedynie zawierać w określonym w SIWZ przedziale.

Pytanie;

W SIWZ (Szczegółowy opis obowiązkowych elementów wchodzących w skład kampanii, pkt b) wyszczególniliście Państwo placówki, które mają być objęte programem. Czy Państwo prowadziliście już rozmowy z tymi szkołami? jeśli nie – co będzie jeśli dana szkoła nie wyrazi zgody na zrealizowanie zajęć?

Odp;

–          Większość placówek oświatowych szkolnictwa podstawowego to szkoły samorządowe, administrowane przez Miasto Starogard Gdański. Zamawiający, będący zakładem budżetowym Miasta Starogard Gdański, nie przewiduje więc odmowy realizacji zajęć. W przypadku takiej odmowy – na którą Wykonawca nie ma wpływu – Wykonawcę zwalnia się z obowiązku przeprowadzenia zajęć w placówce, która odmówiła udziału w Kampanii.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
zawiadomienie o wyborze oferty
zalacznik do zawiadomienia
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Skip to content